Turkish-Armenian Dialogue

English

Հայ-թուրքական հարաբերությունների վիճակը

2018-ը խոստանում է նշանակալից տարի լինել Հայաստանի և Թուրքիայի համար։ Երկու երկրներն էլ հիմնովին վերափոխում են իրենց սոցիալական և քաղաքական հյուսվածքը։ Այս համառոտ անդրադարձը քննում  է այդ փոփոխությունների ազդեցությունը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ English

The State of Armenia-Turkey Relations

2018 is shaping up to be a consequential year for Turkey and Armenia. Both countries have been experiencing fundamental transformation of their social and political fabric. This short review discusses the influence of these changes on Armenia-Turkey relations. հայերեն

By Philip Gamaghelyan, Pinar Sayan

Turkey-Armenia Journalists’ Dialogue Programme

In the fourth year of the programme, aiming to strengthen ties between journalists from Turkey and Armenia and to establish direct means of exchanging news sources, journalists, columnists, and bloggers from Armenia visited Turkey and learned in-depth about various issues on Turkey’s agenda.

Ani Dialogue II in Istanbul

After signs of a breakthrough in 2008 diplomatic relations between Turkey and Armenia are in a bottleneck again. At the same time there is increasing interest in both societies in overcoming legacies of the past, exchanging experiences with neighbors and aiming towards an open border. Since its inauguration in October 2010, the Ani Dialogue — organized by the HBF South Caucasus, the HBF Turkey and the Caucasus Institute in Armenia — is dedicated to bottom-up reconciliation and normalization of mutual ties between Turkey and Armenia.

Football diplomacy and beyond. A breakthrough in Turkish Armenian relations

Can a football game change the history of a region? The luck of the draw put Turkey and Armenia in the same qualifying group for the FIFA World Cup of 2010. The countries had been locked in enmity since the 1990s, and the matches promised merely more of the same, if they were played at all. But leaders in both countries had been quietly moving toward a more constructive relationship.