მდგრადი განვითარება

Georgian

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა: განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს 2015 წელს ჰბფ სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მიერ განხორციელებული და ამავე წლის ივნისში ინგლისურ ენაზე გამოცემული კვლევის „სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა: განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი” ქართულ ვერსიას. კვლევა ეფუძნება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 2015 წლის მაისის თვემდე არსებულ მონაცემებს.

ენერგეტიკის დარგში ცნობიერების ამაღლება საქართველოში მდგრადი ენერგოპოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით (2014)

(დასრულებული პროექტი) 2014 წელს ორგანიზაციამ „მწვანე ალტერნატივა“ ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური ხელშეწყობით განახირციელა პროექტი, რომელიც  მიზნად ისახავდა მდგრადი ენერგეტიკული სისტემების და სწორი ენერგოპოლიტიკის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

პოლიტიკური დებატები მდგრადი განვითარებისთვის - 2012 წლის არჩევნები საქართველოში (2012)

(დასრულებული პროექტი) 2012 წლის ივლის-დეკემბერში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ მხარი დაუჭირა ასოციაციის  „მწვანე ალტერნატივა“ პროექტს პოლიტიკური დებატები მდგრადი განვითარებისთვის - 2012 წლის არჩევნები საქართველოში.