Web-dossier on Conflict Transformation

English

Հայ-թուրքական հարաբերությունների վիճակը

2018-ը խոստանում է նշանակալից տարի լինել Հայաստանի և Թուրքիայի համար։ Երկու երկրներն էլ հիմնովին վերափոխում են իրենց սոցիալական և քաղաքական հյուսվածքը։ Այս համառոտ անդրադարձը քննում  է այդ փոփոխությունների ազդեցությունը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ English

The State of Armenia-Turkey Relations

2018 is shaping up to be a consequential year for Turkey and Armenia. Both countries have been experiencing fundamental transformation of their social and political fabric. This short review discusses the influence of these changes on Armenia-Turkey relations. հայերեն

By Philip Gamaghelyan, Pinar Sayan

Implications of the Georgian-Russian War in 2008 – Strategic Reshaping of the European Sphere?

The Georgian-Russian War in August 2008 raised questions towards the strategic configuration of Europe, which are unanswered until today. In Georgia, the HBF is a leading actor running public debates on the August War and its implications for International Politics. The profound discussions which are organized by the Foundation in Tbilisi are an important contribution to democratic development in Georgia.