Bakar Berekashvili
hbs scholarship holder 2011, Tbilisi