Elena Ammel

Elena Ammel

Biography: 

Elena Ammel studiert Osteuropawissenschaften an der Freien Universität Berlin.

Contributions: 
September 14, 2015