ნინო ხელაია
Nino Khelaia

ნინო ხელაია არის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით. მისი კვლევის სფეროს წარმოადგენს მარკეტიზაციის პროცესები და მათი მიმართება დემოკრატიულ პროცესებთან და დემოკრატიის თეორიასთან, სოციალური პოლიტიკა, კეთილდღეობის სახელმწიფო და სოციალური მოძრაობები.