ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლები საქართველოში

პუბლიკაცია მომზადებულია ორგანიზაციის "მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს" (WEG) მიერ,  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის თბილისის ოფისის მხარდაჭერით. 

წინამდებარე კვლევის მიზანია, წარმოადგინოს ფაქტობრივი მასალა, ლოგიკური ჩარჩო და რეკომენდაციები სახელმწიფო პოლიტიკისათვის, რომლის ამოცანაც უნდა იყოს საქართველოში ენერგეტიკული სიღარიბის გამოვლენა, მისი აღმოფხვრის გრძელვადიანი პოლიტიკის შემუშავება და მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვა ენერგეტიკული რეფორმის საწყის ეტაპებზე. კვლევა ემყარება არსებული ლიტერატურის მიმოხილვას, ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებს და ფოკუს ჯგუფებს. 

Product details
Date of Publication
December,2018
Publisher
WEG
Number of Pages
58
Licence
All rights reserved
Language of publication
Georgian