ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლები საქართველოში

ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლები საქართველოში

01 თებერვალი 2019 ავტორი WEG
WEG
გამოცემის ადგილი: Tbilisi
გამოცემის თარიღი: December,2018
გვერდების რაოდენობა: 58
License: All rights reserved.
Language of Publication: Georgian

პუბლიკაცია მომზადებულია ორგანიზაციის "მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს" (WEG) მიერ,  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის თბილისის ოფისის მხარდაჭერით. 

წინამდებარე კვლევის მიზანია, წარმოადგინოს ფაქტობრივი მასალა, ლოგიკური ჩარჩო და რეკომენდაციები სახელმწიფო პოლიტიკისათვის, რომლის ამოცანაც უნდა იყოს საქართველოში ენერგეტიკული სიღარიბის გამოვლენა, მისი აღმოფხვრის გრძელვადიანი პოლიტიკის შემუშავება და მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვა ენერგეტიკული რეფორმის საწყის ეტაპებზე. კვლევა ემყარება არსებული ლიტერატურის მიმოხილვას, ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებს და ფოკუს ჯგუფებს. 

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება