გურამ იმნაძე
გურამ იმნაძე

გურამი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის (ყოფილი EMC) გუნდს 2013 წლიდან შემოუერთდა, ხოლო 2019 წლიდან არის დირექტორთა საბჭოს წევრი და სხვა პროგრამების დირექტორებთან ერთად ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას. ის უშუალოდ პასუხისმგებელია მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის მართვასა და კოორდინირებაზე. გურამი პასუხისმგებელია პროგრამის პოლიტიკის, სტრატეგიისა და პოზიციონირების დაგეგმვასა და პროგრამის გუნდთან ერთად მის განხორციელებაზე. მის ფუნქციებს ასევე შეადგენს პროგრამის საქმიანობისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მობილიზება, პროგრამის გუნდის საქმიანობის კოორდინაცია, გუნდის მართვა და მისი წევრების მხარდაჭერა.