მაია ბარქაია
გენდერის სპეციალისტი

მაია ბარქაია არის გენდერის კვლევის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული. ამჟამად ის კითხულობს ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევების ინსტიტუტში. 2010 წელს მან მოიპოვა ინდოეთის ისტორიის მაგისტრის ხარისხი ჯავაჰარლალ ნერუს უნივერსიტეტში (ინდოეთი). 2011 წლიდან ის მონაწილეობს სხვადასხვა კვლევით პროექტში საქართველოსა და ინდოეთში.

მაიას კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემებია: დროის დეკოლონიზაცია, შრომა და გენდერი; სოციალური მოძრაობები; პოლიტიკური იდეოლოგიები და გენდერი; არაფორმალობა, გენდერი და მიგრაცია; პოსტკოლონიური და დეკოლონიური ფემინიზმები.