პეტრა ოპიცი

Petra Opitz, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, DIW Econ, Berlin. პეტრა ოპიცის ავტორობით გამოქვეყნებული სტატიები კრებულში OSTEUROPA: Mit angezogener Handbremse. Reformen im Energiesektor der Ukraine, in: OE, 1–2/2015, გვ. 171–180. – Ineffizient und intransparent. Der ukrainische Energiesektor, in: OE, 2–4/2010, გვ. 217–236. – Strom aus erneuerbaren Energien. Stiefkind osteuropäischer Energiestrategien, in: OE, 6/2006, გვ. 187–198.