როლანდ გიოცი

როლანდ გიოცი (1943), დიპლომირებული ეკონომისტი, პოლიტიკური ეკონომიკის დოქტორი, ბერლინი.

როლანდ გიოცის “OSTEUROPA”-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციათა შორისაა: Stillstand. Russlands Wirtschaftswachstum nach dem Ölboom, in: OE, 1-2/2015, გვ. 125-145. – Coercing, Constraining, Signalling. Wirtschaftssanktinonen gegen Russland, in: OE, 7/2014, გვ. 21-30. – Zwischen Angst und Größenwahn. Gas und Öl als politische Druckmittel, in OE, 5-6/2014, გვ. 277-292. – Postsowjetischer Ressourcenfluch?Rohstoffreichtum und Autoritarismus, in: OE, 7/2011, გვ. 3-24. – Mythos Diversifiyierung, Europa und das Erdgas des Kaspiraums, in: OE, 8-9/2007, გვ. 449-462.