Ilk səhifədəki şəkil: Şəhidlər Xiyabanı, Bakı, 2015, Foto: Sevil Hüseynova

Təbli̇ğat Aləti̇: Müstəqi̇l Azərbaycanda Yaddaş Si̇yasəti̇ni̇n 30 İli̇

Read in English

Uzun illər “sovet monumental heykəltəraşlığının əməkdar ustası” titulunu daşımış Dmitri Merkurov Stalin vəfat edən il nəşr olunmuş “Həykəltəraşın qeydləri” kitabında yazırdı: “Heykəllər təbliğat və xalqın ideoloji hazırlığı üçün güclü vasitədir. Bizim dövlətdə isə
onun əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür.” (Merkurov 1953: 50). Doğrudur, Merkurov bu sözləri
Sovet İttifaqı haqqında yazıb, amma bu fikri müasir Azərbaycana da aid etmək olar.
Neft və qaz satışından əldə edilən gəlir təkcə iri infrastruktur layihələrinin tikintisinə və
barpasına, nəhəng bürokratik aparatın, polisin və ordunun saxlanmasına xərclənmirdi. Bu
gəlirlər həm də ölkə boyu çox sayda heykəllərin quraşdırılmasına yönəldilirdi. Qurulandan
daha çox heykəlin söküldüyü 1990-cı illərin əvvlindənki qısa zaman kəsiyindən sonra
2000-ci illərdə ölkədə heykəllərin və xatirə komplekslərinin salınmasının yeni dalğası
başlandı. Bu proses ictimai məkanların milli kimliyə uyğunlaşdırılması və Əliyev siyasi rejiminin legitimləşdirilməsi şəraitində baş verirdi. Nəticədə bir çox ictimai və siyasi mövzulu
heykəllər yenidən “təbliğat alətinə” və hakimiyyətin vizual simvoluna çevrildi. (Michalski
1998: 107).

Product details
Date of Publication
2022
Publisher
Heinrich Boell Foundation South Caucasus
Licence
All rights reserved
Language of publication
Azerbaijani
Table of contents

İçi̇ndəki̇lər

Gi̇ri̇ş 4
1990-2020: Əsas Hadi̇sələr Və Görüntülər 5
Müsəlman Şərqi̇ndə İlk Respubli̇kanin Xatirlanmasi 6
1918-ci̇ İli̇n Mart Genosi̇di̇ Və 1990-ci İli̇n Qanli Yanvari 8
Uzun Müddətli̇ Münaqi̇şə Yaddaşlarda: İki̇nci̇
Qarabağ Mühari̇bəsi̇ndən Əvvəl Və Sonra 10
Böyük Li̇deri̇n Üzə Çixmasi 12
Keçmi̇şi̇n Gələcək Perspekti̇vləri̇ 13
Ədəbi̇yyat 14