მასობრივი ტურიზმი საქართველოში - პუბლიკაციის ყდა

მასობრივი ტურიზმის გავლენა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტზე

გიორგი რაჯებაშვილი ორგანიზაცია ეკო-ტურის დამფუძნებელია. ის მრავალი წელია ეკოტურიზმის სფეროში მუშაობს.  

მის პუბლიკაციაში, "მასობრივი ტურიზმის გავლენა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტზე" , წაიკითხავთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც ტურიზმის სტრატეგიის არარსებობის შემთხვევაში თვითნებურად და ქაოტურად განვითარებულ მასობრივ/ჭარბ ტურიზმს ახლავს თან, რაც უკვე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება.

პუბლიკაციაში წაიკითხავთ ჭარბი ტურიზმის სხვადასხვა ნეგატიური ზეგავლენის შედეგზე, როგორიცაა: ბუნებრივი რესურსების ჭარბი მოხმარება, ჰაერის დაბინძურება, მყარი ნარჩენების მნიშვნელოვანი მატება, ვიზუალური დაბინძურება, ფიზიკური ზემოქმედება და, საბოლოოდ, შესაძლოა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დეგრადაციაც.

Product details
Date of Publication
ივლისი, 2020
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
43
Licence
Table of contents

შესავალი - 4 

კვლევის მეთოდოლოგია - 8

არსებული მდგომარეობის შეფასება - 11

შედეგების განხილვა - 28

დასკვნა - 39

რეკომენდაციები - 39

გამოყენებული ლიტერატურა - 41