თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციის შემუშავება "პარალელური განვითარების" მაგალითზე და საჯარო მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებით (2017)

თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციის შემუშავება "პარალელური განვითარების" მაგალითზე და საჯარო მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებით (2017)

პროექტი, რომელსაც საქართველოს არქიტექტორთა ინსტიტუტი ახორციელებდა, შემდეგ მიზნებს ისახავდა:

 • ქალაქდაგეგმარებით და აღდგენის საკითხებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში საჯარო მონაწილეობის გაზრდა;
 • მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა თბილისის ისტორიული ნაწილის შერჩეულ ზონაში არსებული სათემო/სამეზობლო სტრუქტურების შენარჩუნების გზით;
 • ქალაქის მდგრადი რეაბილიტაციის მოდელის და წინადადების შემუშავება.

ამ მიზნების ფარგლებში შემდეგი სახის საქმიანობა განხორციელდა:

 • წინასწარი შეხვედრა/დიალოგი სამეზობლოს წარმომადგენლებსა და სამიზნე ჯგუფების/დაინტერესებული მხარეების (მუნიციპალიტეტი, ბიზნესი და სოციალურად აქტიური ჯგუფები) წარმომადგენლებთან;
 • არსებული ტექნიკური მონაცემების (საკადასტრო, სამოქალაქო საინჟინრო და სხვა) მოკრებვა;
 • სამეზობლოს ჰუმანიტარული და სოციალური საჭიროებების, უბნის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ასპექტების შესახებ მოკრებილი ინფორმაციის ანალიზი;
 • მუდმივი დიალოგის კოორდინირება მომიჯნავე/ინტერდისციპლინური სპეციალისტების (ხელოვნებათმცოდნეები, არქიტექტურის ისტორიკოსები, სამოქალაქო ინჟინრები, სოციოლოგები) დროული და თანმიმდევრული პროექტში ჩართულობისთვის;
 • სამეზობლოს მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემუშავება;
 • პროექტის პრეზენტაცია და განხილვა სამეზობლოს წევრებთან, მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებთან, სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. ამასთან მნიშვნელოვანი იქნება კონცეფციის გამოყენების ლობირება მუნიციპალიტეტთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან;
 • პოტენციურად ახალი საბინაო ამხანაგობების მონიშვნა და მათ შექმნაში დაინტერესებული მხარეების მხარდაჭერა და კოორდინაცია;
 • სავარაუდო სამშენებლო ხარჯების ანალიზი და გათვლა;
 • ადგილობრივ რეგულაციებთან და განვითარების გეგმასთან ჰარმონიზებული საპროექტო კონცეფციის მომზადება;
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტური სამსახურისთვის კონცეფციის მიწოდება;
 • ზეპირი ისტორიების ჩაწერა და მოგვიანებით სოციალური მედიის საშუალებით გავრცელება;
 • სოციალურ მედიაში ბლოგის წამოწყება და მისი პერიოდული განახლება. ბლოგი წვლილს შეიტანს საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდაში და პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე პროფესიული დისკუსიის წარმართვაში.

პროექტის განხორციელების პერიოდი 2017 წლის იანვარი-ივლისი.

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება