ურბანული განვითარება

დახურული სამეზობლოები - ფოტო ზედა ხედით

დახურული სამეზობლოები

გამოქვეყნებული: 13 იანვარი 2021

წინამდებარე კვლევა აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ჩვენს სივრცეში აუცილებელია კონკრეტული ურბანული სივრცული მოდელის – დახურული სამეზობლოს  გარშემო ცოდნის მოგროვება და გაანალიზება.

ქალაქი ჩვენია! ურბანული პროტესტი და პოლიტიკა თბილისში

გამოქვეყნებული: 25 ოქტომბერი 2016

ჩვენი ახალი პუბლიკაციით გვინდა, სისტემურად და კრიტიკულად გავაანალიზოთ ბოლო წლების (2007-2015) თბილისში აღმოცენებული ურბანული მოძრაობები; განვსაზღვროთ თბილისის სა(მო)ქალაქო მოძრაობებში ჩართულ ძირითად ჯგუფთა თავისებურებები და სტრატეგიები.