მწვანე აკადემია

ავტობუსის მძღოლი ქალი, ილუსტრაცია

ქალები მასკულინურ პროფესიებში

ნაშრომი წარმოადგენს ფემინისტურ კვლევას, რომლის მიზანია გამოკვეთოს სუბიექტის პერსპექტივა და ცდილობს, სუბიექტის პოზიციიდანვე ახსნას სამყარო და სოციალური ურთიერთობები.