დებატები თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული წარმოდგენები, განათლების და სოციალური დაცვის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ინსტიტუტების/ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტები გახლდათ ის ძირითადი საკითხები, რომელთა განხილვაც მიმდინარეობდა ჰბფ-ის მიერ ორგანიზებულ  რეგიონალურ დებატებში.